Instal·lacions

Sobre una superfície total de 4800 m2 s’ubiquen les instal·lacions següents: 

Camp de vol de l’Aeroclub Vall del Tenes

Pista principal. 
110m. x 15 m. 
Formigó armat, anivellada i amb drenatges. 
Per els enlairaments i aterratges dels avions.

Zona Estacionari per a helicòpters.
Els pilots d’helicòpter fan servir aquesta zona per als enlairaments i aterratges, així com per a vol estacionari.   

Zona Traslació per a helicòpters.
Els pilots d’helicòpter fan servir aquesta zona per als enlairaments i aterratges.

Zona de boxes. 
Dimensions de 90 x 10 i 40 x 7 m.  amb taules de preparació dels models.

Zona de públic i descans. 
Les zones de públic, boxes i pista d’aterratge, es troben delimitades amb tanca de fusta, per a millorar la seguretat dels assistents, tant públic espectador com pilots i col·laboradors. 

Zona de pilotatge avions
Separada de la pista principal, també amb tanca de fusta, per més seguretat.

Zona de pilotatge helicòpters traslació.
Separada de la pista principal, també amb tanca de fusta, per més seguretat.

Panell indicador de freqüències.
Planxa metàl·lica amb la indicació de canals, a la qual els pilots hi adhereixen una pinça magnètica on hi figura el seu nom i freqüència utilitzada. 

Mànega indicadora.
Per tal de saber tant la direcció del vent com la seva intensitat. 

Aparcament
Capacitat aproximada d’uns 30 cotxes.